Pristop se bo tudi v programskem obdobju 2021-2027 izvajal skladno s sedmimi osnovnimi principi, kar se bo preko SLR zagotovilo tudi na nivoju LAS. Kot določa Uredba 2021/1060/EU (točka d) drugega odstavka 31. člena) je »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v podporo mreženju, dostopnosti, inovativnim značilnostim v lokalnem okolju in, po potrebi, sodelovanju z drugimi teritorialnimi akterji«.

1. Pristop od spodaj navzgor
Pristop od spodaj navzgor pomeni, da lahko lokalna skupnost in lokalni akterji pomagajo opredeliti razvojno pot za svoje območje v skladu s svojimi potrebami, pričakovanji in načrti. Sprejemajo odločitve o strategiji lokalnega razvoja, izbiri potreb, ciljev in ukrepov, ki jim je treba slediti. Aktivno sodelovanje se spodbuja na vsaki stopnji celotnega procesa; med razvojem, izvajanjem, vrednotenjem ter oceno LAS in SLR. Vključevanje lokalnih akterjev mora biti pravično in pregledno, vključno s širšim prebivalstvom, gospodarskimi, civilnimi in družbenimi interesnimi skupinami ter reprezentativnimi javnimi in zasebnimi institucijami.
Pristop od spodaj navzgor je opredeljen v predpisih EU z določbami za spodbujanje in odločanje, ki zagotavljajo, da nobena interesna skupina ne nadzoruje odločanja.

2. Območni pristop
Pristop LEADER/CLLD temelji na načinu delovanja, ki povezuje tri elemente lokalnega območja, partnerstva in razvojne strategije v enem samem pristopu. Takšna osredotočenost na območje omogoča lokalnemu partnerstvu, da sodeluje pri prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti ter mobilizira endogeni potencial in vire območja.
Izbrano območje mora imeti zadostno koherentnost in kritično maso v smislu človeških, finančnih in gospodarskih virov za podporo izvedljivi strategiji lokalnega razvoja.
Območje mora imeti jasno opredeljene geografske meje.

3. Lokalno partnerstvo
Lokalna partnerstva za razvoj območja delujejo prek posebnega in strukturiranega mehanizma upravljanja, ki se pri pristopu LEADER/CLLD imenuje LAS. Vključenost v partnerstvo pomeni, da ljudje, ki so bili prej pasivni upravičenci politike, postanejo aktivni partnerji in gonilo razvoja svojega območja; to je odločilna značilnost lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
Pomembno je vedeti, da nobena partnerska razmerja niso enaka po izvoru ali razvoju in da se nobeno partnerstvo ne rodi popolnoma oblikovano. Lokalna partnerstva morajo ustrezati svojemu območju in realnosti svojega lokalnega konteksta, pri čemer se zavedajo, da je za vzpostavitev zaupanja in delovnih odnosov potreben čas, trud in predanost. Običajno je, da se članstvo v partnerstvu razvija z razvojem strategije in dela LAS.

4. Celostna in večsektorska strategija
LEADER/CLLD se izvaja s celostnimi in večsektorskimi območnimi strategijami lokalnega razvoja (SLR). Cilj partnerstev in njihovih strategij je torej izkoristiti povezave med lokalnimi sektorji, da bi izkoristili potencialne multiplikacijske učinke.
Pri tem se raziskuje in obravnava potrebe in priložnosti območja na integriran način za doseganje želenih skupnih ciljev. Ukrepi in projekti, ki jih vsebujejo SLR, morajo biti zato povezani in usklajeni kot celota. Integrirano ne pomeni vseobsegajočega, zato se strategije ne bi smele poskušati lotiti vsega naenkrat ali dati vsemu enako težo, nekatere stvari so namreč omejene na lokalni obseg vpliva ali zagotavljanja. V svojih integriranih SLR, bi se morali LAS-i odločiti in osredotočiti na tiste cilje in ukrepe, ki dodajo vrednost podpori, ki že obstaja, in imajo največje možnosti, da prispevajo k spremembam, ki jih želijo doseči.

5. Mreženje
Mreženje je v središču tega, kar LEADER/CLLD je in kako deluje. LAS je mreža lokalnih partnerjev, ki s svojo strategijo in dejavnostmi spodbuja povezovanje med lokalnimi akterji in drugimi v razvojni verigi. Mreženje združuje tiste, ki so vključeni v širjenje in izmenjavo znanja, svojih izkušenj, inovacij, idej in informacij, razvijanje medvrstniške podpore, premagovanje izolacije in krepitev zmogljivosti. Mreženje ima pomembno vlogo pri spodbujanju in podpiranju dejavnosti sodelovanja.

6. Inovativnost
Prizadevanje za inovacije ostaja eden najbolj vznemirljivih, prelomnih in obenem zahtevnih delov pristopa. Iskanje in spodbujanje novih in inovativnih rešitev za lokalne težave ali izkoriščanje priložnosti je osrednji del pristopa. Inovativnost se nanaša na to, kaj je na območju že narejeno, vrste podprtih dejavnosti, razvite izdelke ali storitve itd. Velja tudi za to, kako se stvari izvajajo.
Vsak LAS bi si moral prizadevati za vnos novih elementov in rešitev v razvoj svojega ozemlja. To velja za SLR, strukture, procese izvedbe in animacije ter za odločanje in izbiro projektov. Z ustvarjanjem pravih pogojev in skrbnim negovanjem novih in svežih zamisli lahko lokalne akcijske skupine ustvarijo bistvene in trajne spremembe in koristi za svoje ozemlje, kar je prava dodana vrednost, ki naj bi jo dosegel LEADER/CLLD.

7. Sodelovanje
Medteritorialno in mednarodno sodelovanje dodaja širšo razsežnost lokalnemu razvoju na podeželju. Sodelovanje gre dlje od mreženja z vključevanjem lokalnih prebivalcev in lokalnih akcijskih skupin do sodelovanja pri izvajanju skupnega projekta. To lahko vključuje podobno oblikovano skupino v drugi regiji, državi članici, v okviru drugega Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (ESI) ali celo v državi, ki ni EU.
Sodelovanje z drugimi regijami je lahko odličen vir inovacij in prenosa znanja za lokalno prebivalstvo. Sodelovanje v okviru LEADER/CLLD omogoča podeželskim območjem, da obravnavajo in izkoristijo svojo raznolikost z uvajanjem novih perspektiv in spoznanj z drugih območij, prenosom uspešnih pristopov in dobrih praks.