Izvedene delavnice za pripravo SLR LAS Pri dobrih ljudeh

Z željo, da bi pri pripravi Strategije lokalnega razvoja sodelovalo čim več različnih deležnikov, smo člane LAS kot tudi širšo javnost preko spletne strani LAS, pošiljanja e-novic, objav na občinskih spletnih straneh in spletnih straneh različnih organizacij, povabili k sodelovanju pri prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti območja.

V ta namen smo v začetku maja pripravili in objavili spletni obrazec  za zbiranje projektnih idej. Od anketirancev smo želeli pridobiti informacije, ki bi pomagale opredeliti razvojno pot območja LAS Pri dobrih ljudeh v skladu z njihovimi potrebami, pričakovanji in načrti. Navedene potrebe in projektni predlogi so pomagali pri oblikovanju ustreznih ciljev in ukrepov.

Prav tako smo izvedli animacijske delavnice na različnih lokacijah območja. Udeležencem smo na kratko predstavili dosedanje delovanje in dosežke lokalne akcijske skupine, predstavili tematska področja ukrepanja za novo programsko obdobje ter se pogovarjali o potrebah in priložnostih območja. Udeleženci so bili predstavniki občin, različnih javnih institucij, podjetij, društev ali posamezniki, ki se pri svojem vsakdanjem opravljanju nalog pogosto srečujejo z različnimi izzivi in težavami, obenem pa imajo različne poglede in ideje za izboljšanje stanja. Na delavnicah smo se pogovarjali in debatirali o različnih temah in naslavljali različne izzive, za katere bi lahko v okviru strategije lokalnega razvoja našli rešitve. Mnenja udeležencev smo tako poskušali čim bolj vključiti v pripravo SWOT analize in v opis potreb in potencialov območja ter posledično oblikovanje ukrepov.